ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusประมวลจริยธรรมและข้อบังคับ

ประมวลจริยธรรมและข้อบังคับ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ข้อบังคับเทศบาลตำบลริมเหนือ
2 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
3 พรบ.มาตรฐานจริยธรรม
4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
5 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
6 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
7 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566
8 คำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
9 แนวทางการปฏิบัติงานและการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos & Don\'ts ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10 รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

แชร์ให้เพื่อน: