ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

rimnuar

lotusดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง

หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบ้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ 

และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


*ส่งแบบฟอร์มพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแล้วเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ*

(ภายในเดือนตุลาคม 2562)


แชร์ให้เพื่อน: