ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

rimnuar

lotusพรบ.ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับกิจการสภา

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
3 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4 ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน เก็บรักษาเงิน และตรวจเงินของอปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 ระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
6 ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่10
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหาร ผู้ช่วยบริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.2559 แก้ไขถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ.2563

แชร์ให้เพื่อน: