ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายอำพล คุณหาร - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายอำพล คุณหาร

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2565

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลริมเหนือ

คลิกที่หัวข้อ เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์

ข้อ

ลิงค์ URL หน้าข้อมูลภายในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลริมเหนือ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

01

โครงสร้าง

02

ข้อมูลผู้บริหาร

03

อำนาจหน้าที่

04

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05

ข้อมูลการติดต่อ

06

กฏหมายที่เกียวข้อง

การประชาสัมพันธ์

07

ข่าวประชาสัมพันธ์

08

Q&A

09

Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

010

แผนดำเนินงานประจำปี

011

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

012

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

013

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

014

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

015

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017

E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

019

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

020

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

022

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

029

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

030

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

031

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

032

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

033

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

034

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

035

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

036

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

037

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แผนป้องกันการทุจริต

039

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

041

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

042

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แชร์ให้เพื่อน: