ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายอำพล คุณหาร - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายอำพล คุณหาร

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusหน่วยงานในพื้นที่

หน่วยงานในพื้นที่

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการบริการพื้นฐาน
๑. อาชีพ

 • เกษตรกรรม ๑๖๗ ครัวเรือน
 • ค้าขาย ๑๑๗ ครัวเรือน
 • รับราชการ ๑๕๘ ครัวเรือน
 • รับจ้างทั่วไป ๔๘๐ ครัวเรือน
 • อาชีพอื่น ๆ ๘๖ ครัวเรือน

๒. หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลริมเหนือ

 • สถานีบริการน้ำมันและก๊าซ ๑ แห่ง
 • โรงงานอุตสาหกรรม ๓ แห่ง
 • โรงสี ๑ แห่ง
 • บริษัท ๑ แห่ง
 • ร้านค้า ๓๒ แห่ง
 • หอพัก/บ้านเช่า ๑ แห่ง

๓. การศึกษา

 • โรงเรียนประถมศึกษา ๑ แห่ง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง
 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๕ แห่ง

๔. สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 • วัด/สำนักสงฆ์ ๕ แห่ง
 • มัสยิด – แห่ง
 • โบสถ์ – แห่ง

๕. สาธารณสุข

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ๑ แห่ง
 • คลินิกแพทย์ ๑ แห่ง
 • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ๒ แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐

๖. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • จุดบริการประชาชนตำรวจชุมชน ๑ แห่ง
 • ศูนย์ประสานงานพลังแผ่นดิน ตำบลริมเหนือ ๑ แห่ง
 • ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๑ แห่ง

๗. การบริการพื้นฐาน

๗.๑ การคมนาคม

การคมนาคมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลริมเหนือไปยังที่ว่าการอำเภอแม่ริม และที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในอำเภอใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗ (เชียงใหม่-ฝาง) และถนนลาดยาง ของกรมทางหลวงชนบท ส่วนถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ซึ่งสร้างจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล กรมโยธาธิการ และโครงการพัฒนาจังหวัด โดยมีถนนภายในพื้นที่ ดังนี้

 • ถนนลาดยาง ๖ สาย
 • ถนนลูกรัง ๓ สาย
 • ถนน คสม./คสล. ๓๘ สาย

๗.๒ การโทรคมนาคม

 • สถานีโทรคมนาคมอื่น ๗ แห่ง

๗.๓ การไฟฟ้า

 • ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

๗.๔ แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • บ่อน้ำตื้น ๒๕๐ แห่ง
 • บ่อบาดาล ๓๘๓ แห่ง
 • ประปาหมู่บ้าน ๒ แห่ง
 • ฝาย/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ ๖ แห่ง
 • แม่น้ำ ๓ สาย
 • คลอง ๑ สาย

แชร์ให้เพื่อน: