ข้อมูลเทศบาล
นางเยาวพา กันทาลักษณ์ - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นางเยาวพา กันทาลักษณ์

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

lotusหน่วยงานในพื้นที่

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการบริการพื้นฐาน
๑. อาชีพ

  • เกษตรกรรม ๑๖๗ ครัวเรือน
  • ค้าขาย ๑๑๗ ครัวเรือน
  • รับราชการ ๑๕๘ ครัวเรือน
  • รับจ้างทั่วไป ๔๘๐ ครัวเรือน
  • อาชีพอื่น ๆ ๘๖ ครัวเรือน

๒. หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลริมเหนือ

  • สถานีบริการน้ำมันและก๊าซ ๑ แห่ง
  • โรงงานอุตสาหกรรม ๓ แห่ง
  • โรงสี ๑ แห่ง
  • บริษัท ๑ แห่ง
  • ร้านค้า ๓๒ แห่ง
  • หอพัก/บ้านเช่า ๑ แห่ง

๓. การศึกษา

  • โรงเรียนประถมศึกษา ๑ แห่ง
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง
  • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๕ แห่ง

๔. สถาบันและองค์กรทางศาสนา

  • วัด/สำนักสงฆ์ ๕ แห่ง
  • มัสยิด – แห่ง
  • โบสถ์ – แห่ง

๕. สาธารณสุข

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ๑ แห่ง
  • คลินิกแพทย์ ๑ แห่ง
  • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ๒ แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐

๖. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  • จุดบริการประชาชนตำรวจชุมชน ๑ แห่ง
  • ศูนย์ประสานงานพลังแผ่นดิน ตำบลริมเหนือ ๑ แห่ง
  • ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๑ แห่ง

๗. การบริการพื้นฐาน

๗.๑ การคมนาคม

การคมนาคมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลริมเหนือไปยังที่ว่าการอำเภอแม่ริม และที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในอำเภอใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗ (เชียงใหม่-ฝาง) และถนนลาดยาง ของกรมทางหลวงชนบท ส่วนถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ซึ่งสร้างจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล กรมโยธาธิการ และโครงการพัฒนาจังหวัด โดยมีถนนภายในพื้นที่ ดังนี้

  • ถนนลาดยาง ๖ สาย
  • ถนนลูกรัง ๓ สาย
  • ถนน คสม./คสล. ๓๘ สาย

๗.๒ การโทรคมนาคม

  • สถานีโทรคมนาคมอื่น ๗ แห่ง

๗.๓ การไฟฟ้า

  • ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

๗.๔ แหล่งน้ำธรรมชาติ

  • บ่อน้ำตื้น ๒๕๐ แห่ง
  • บ่อบาดาล ๓๘๓ แห่ง
  • ประปาหมู่บ้าน ๒ แห่ง
  • ฝาย/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ ๖ แห่ง
  • แม่น้ำ ๓ สาย
  • คลอง ๑ สาย

แชร์ให้เพื่อน: