ข้อมูลเทศบาล
- - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

-

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

lotusข้อควรรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

หน้าที่ที่ควรรู้และต้องปฏิบัติ


1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า  อาคาร  ร้านค้า  ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ แฟลต อพาร์ตเม้นท์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนวิชาชีพ โรงงานอุสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บอนไก่ บ่อนปลาฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมกับโรงเรือน ฯลฯ

อัตราภาษี ร้อย 12.5 ของค่ารายปี

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

1.  เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการของทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ตั้งแต่วันที่  2  มกราคม  ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

2.  ผู้รับชำระการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแบบการแจ้งการประเมิน

การอุทธรณ์

หากผู้รับการประเมิน ไม่พอใจในการประเมิน ให้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ ภายใน 15 วัน  นับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน(ภ.ร.ด.8)

อัตราโทษและค่าปรับ

1.  ผู้ใดละเลย ไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิด โทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี

2.  ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริง  หรือไม่เสร็จมีความผิดต้องระวางโทษต้องจำคุก  ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังไม่เกิน  5 ปี เท่านั้น

3.  ค้างชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน ให้จ่ายเงินเพิ่มดังนี้

3.1  ไม่เกิน  1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5%

3.2   เกิน  1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม  5%

3.3   เกิน  2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม  7.5%

3.4   เกิน  3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม  10%

3.5   เกิน  4 เดือนขึ้นไปให้อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมิต้องให้ศาลสั่ง หรือออกหมายยึด


2. ภาษีบำรุงท้องที่

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินอัตราภาษี จะเสียตามราคาที่ดินปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตรา ขอทราบรายละเอียดกับ  เจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ทำประโยชน์ จะต้องเสียภาษีเป็น 2  เท่าของราคาปกติ

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี

1.  ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม  –  30 เมษายน  ของทุกปี

2.  ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่  หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์

การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

1. ที่ดินที่เจ้าของบ้านอยู่อาศัย โดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้น ลดหย่อนได้ 5 ไร่ ส่วนที่เหลือต้องเสียภาษีตามอัตรา

2. ที่ดินหรือเจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้าน ทำการค้าและที่ได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคารตั้งอยู่

อัตราโทษและค่าปรับ

1. ไม่ยื่นแบบในเวลากำหนดเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี

2. ยื่นรายการไม่ถูกต้องค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม

3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง  ค่าภาษีน้อยลงจะต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของภาษีประเมินเพิ่มเติม

4. ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน จะต้องเสียเงินเพิ่ม 24 % ต่อปี  ของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน


3.ภาษีป้าย

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณา หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น ๆ

อัตราค่าภาษี

1. ป้ายที่มีอักษรไทยคิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

2. ป้ายที่มีอักษรไทย ปนอักษรต่างประเทศ หรือปนภาพหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

3. ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

– ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่ามีภาพหรือมีเครื่องหมายใดๆหรือไม่

– ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

4. ป้ายที่คำนวณพื้นที่ และประเภทของป้ายแล้ว เสียภาษีที่ต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

1. เจ้าของป้ายจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตั้งแต่ 2 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี ยกเว้นป้ายเริ่มติดตั้งหรือแสดงปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน และให้เสียภาษีป้ายเป็นรายงวด ๆ ละ 3 เดือน

2. ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่

3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000  บาท จะขอผ่อนชำระเป็นงวดเท่านั้นก็ได้

อัตราโทษและค่าปรับ

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ในเดือนมีนาคม หรือหลังติดป้าย  15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

3. ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของภาษี เศษเดือนให้นับเป็น หนึ่งเดือน

4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000- 50,000 บาท

5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันรับโอนระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท

6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ-ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย ซึ่งติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น และพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ต้องระวางโทษวันละ 100 บาทเรียงรายวันระยะเวลาที่กระทำความผิด

7. ผู้ใดแจ้งข้อความเป็นเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำ อันเป็นเท็จหรือนำหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อที่หลีกเลี่ยงภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ


แชร์ให้เพื่อน: