ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายอำพล คุณหาร - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายอำพล คุณหาร

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

เอกสารข้อมูลฯ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม ป้องกันการทุจริต

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2 ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลริมเหนือ
3 ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลริมเหนือ ปี 2562
4 ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลริมเหนือ
5 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
6 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลริมเหนือ
7 คำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
8 กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในเทศบาลตำบลริมเหนือ
9 คำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
10 ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
11 คำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลริมเหนือ
12 คำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
13 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
14 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลริมเหนือ
15 ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
16 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
17 กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
18 กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม

แชร์ให้เพื่อน: