ข้อมูลเทศบาล
- - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

-

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบรายชื่อ เพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

*** ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อ สามารถเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบั...

วันที่ 2 มีนาคม 2564

อ่าน 8 ครั้ง

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สท.และนายกเทศฯ ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น  https://stat.bora.dopa.go.th/Election/...

วันที่ 1 มีนาคม 2564

อ่าน 7 ครั้ง

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ห้ามการเผาทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564 การเผาทุกชนิดจะเป็นการก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพยากรป่าไม้และคุณภาพอากาศโดยรวม...

วันที่ 1 มีนาคม 2564

อ่าน 6 ครั้ง

สถานที่ปิดประกาศการเลือกตั้ง

ผู้สมัครสามารถปิดประกาศการเลือกตั้ง ตามเขตเลือกตั้งและหมายเลข ซึ่งเทศบาลตำบลริมเหนือ ได้จัดเตรียมสถานที่ สำหรับการปิดประกาศ ของ...

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

อ่าน 16 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง  กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

อ่าน 23 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

อ่าน 17 ครั้ง