ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายอำพล คุณหาร - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายอำพล คุณหาร

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือปฎิบัติงานราชการ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 คู่มือปฎิบัติงานราชการการบัญชี
2 คู่มือปฎิบัติงานราชการประชุมสภาท้องถิ่น
3 คู่มือปฎิบัติงานราชการเจ้าพนักงานจัดเก็บ
4 คู่มือปฏิบัติงานการเงินและการบัญชี
5 คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น
6 คู่มือปฏิบัติงานเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
7 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ
8 คู่มือการปฏิบัติงาน วันลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
9 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
10 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ การยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ
11 คู่มือแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
12 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
13 คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)

แชร์ให้เพื่อน: