ข้อมูลเทศบาล
นางเยาวพา กันทาลักษณ์ - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นางเยาวพา กันทาลักษณ์

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ 2 ซอยอิงดอย

  • วันที่ 14 กันยายน 2563
  • อ่าน 6 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ

เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ 2 ซอยอิงดอย

ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 โดยในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ นั้น

เทศบาลตำบลริมเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ 2 ซอยอิงดอย เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ราคากลาง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: