ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดวงเด่น ศรีบุรี - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ( Over lay) หมู่ที่ 5 ลานกีฬา

  • วันที่ 19 มกราคม 2564
  • อ่าน 123 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ

เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต(Over Lay) หมู่ที่ 5  

ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------

                   ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 โดยในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ นั้น

                   เทศบาลตำบลริมเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ( Over lay) หมู่ที่ 5 ลานกีฬา   เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                   ประกาศ    วันที่  19   มกราคม  พ.ศ. 2564

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: