ข้อมูลเทศบาล
- - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

-

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซือจัดจ้าง (กองช่าง) เทศบาลตำบลริมเหนือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

  • วันที่ 4 มีนาคม 2564
  • อ่าน 24 ครั้ง

 แบบรายการรายละเอียดและคุณลักษณะ

จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เทศบาลตำบลริมเหนือกองช่าง

1. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

          รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่

รายการ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

หน่วยนับ

คุณลักษณะ

1

2


3

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

แผงไฟใหญ่ โวลป์-แอมป์

300V 30A

หลอดไฟกลม LED 12W 60A

1

23,300

เครื่อง

- ขนาดไม่น้อยกว่า 3 กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน

- มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ไม่เกิน +5, -5 % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

- มีการส่งกำลังขับโดยตรง (Direct Coupling)

- มีแผงสวิทซ์ ,โวลต์มิเตอร์, แอมมิเตอร์, สวิทซ์ ปิด-เปิด ,คัดเอ้าท์ และที่เสียบปลั๊ก 2 จุด

- ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: