ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

rimnuar

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยสนามไม้ ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

  • วันที่ 18 สิงหาคม 2564
  • อ่าน 23 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ

เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยสนามไม้

ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

----------------------------------------

                   ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลริมเหนือ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หน้า 43 คำชี้แจงหน้า 97 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยสนามไม้ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ของกรมทางหลวงชนบท เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ? 2565) หน้า 40 ลำดับ 45 วงเงินงบประมาณ  185,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลาง 192,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น


                      ในการจ้างก่อสร้างตามประกาศฉบับนี้ เทศบาลตำบลริมเหนือ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


        ผู้สนใจเสนอราคาได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5329-9184 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.rimnuar.go.th


                                               ประกาศ ณ วันที่     18 เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2564

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: