ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดวงเด่น ศรีบุรี - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมทางถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 3 ถนนสายหลัก ตั้งแต่ซอย 7 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

  • วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
  • อ่าน 62 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ

เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมทางถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 3 ถนนสายหลัก ตั้งแต่ซอย 7  ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------

                        ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลริมเหนือ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน คำชี้แจงหน้า 97 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมทางถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 3 ถนนสายหลัก ตั้งแต่ปากทางซอย 7 ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ของกรมทางหลวงชนบท เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ? 2565) หน้า 40 ลำดับ 45

          ในการจ้างก่อสร้างตามประกาศฉบับนี้ เทศบาลตำบลริมเหนือ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ผู้สนใจเสนอราคาได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5329-9184 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.rimnuar.go.th

       ประกาศ ณ วันที่     5   เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ. 2564

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: