ข้อมูลเทศบาล
นางเยาวพา กันทาลักษณ์ - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นางเยาวพา กันทาลักษณ์

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยวิวน้ำข้างลำน้ำแม่ริม บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 2

  • วันที่ 20 สิงหาคม 2562
  • อ่าน 180 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ

เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณซอยวิวน้ำข้างลำน้ำแม่ริม บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 2

ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 โดยในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ นั้น

เทศบาลตำบลริมเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยวิวน้ำข้างลำน้ำแม่ริม บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: