ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดวงเด่น ศรีบุรี - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย 3

  • วันที่ 4 เมษายน 2565
  • อ่าน 20 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ

เรื่อง โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย 3

ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------

                        ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลริมเหนือ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง คำชี้แจงหน้า 105 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย 3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.8 เมตร ยาว 209 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 167.2 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร ยาว 148 เมตร และท่อ คสล. ขนาด 0.80 เมตร ยาว 34 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ของกรมทางหลวงชนบท เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ? 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 หน้า 14 ลำดับ 9

          ในการจ้างก่อสร้างตามประกาศฉบับนี้ เทศบาลตำบลริมเหนือ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ผู้สนใจเสนอราคาได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5329-9184 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.rimnuar.go.th

       ประกาศ ณ วันที่     4   เดือน  เมษายน    พ.ศ. 2565

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: