ข้อมูลเทศบาล
นางเยาวพา กันทาลักษณ์ - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นางเยาวพา กันทาลักษณ์

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงติดตั้งกระจกอลูมิเนียมกั้นห้องพร้อมประตูบานสไลด์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองผ่า

  • วันที่ 8 มกราคม 2563
  • อ่าน 93 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ

เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงติดตั้งกระจกอลูมิเนียมกั้นห้องพร้อมประตูบานสไลด์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองผ่า

ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------

                   ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 โดยในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ นั้น

                   เทศบาลตำบลริมเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานโครงการปรับปรุงติดตั้งกระจกอลูมิเนียมกั้นห้องพร้อมประตูบานสไลด์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองผ่า ขนาดกว้าง ๔.๗๐ เมตร สูง ๓.๓๗ เมตร พร้อมประตูบานสไลด์ ขนาดกว้าง ๒ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลริมเหนือกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                   ประกาศ  ณ  วันที่   8  มกราคม  พ.ศ. 2563

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: