ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

rimnuar

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ โครงการซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 จำนวน 3 จุด

  • วันที่ 13 กันยายน 2564
  • อ่าน 20 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ

เรื่อง โครงการซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 จำนวน 3 จุด             ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------

ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลริมเหนือ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป คำชี้แจงหน้า 94 หมวดงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ได้แก่สิ่งของ ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และสิ่งก่อสร้างในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โครงการซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 2 บ้านท้องฝาย และหมู่ที่ 3 บ้านหัวดง จุดที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 24 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 4.5 เมตร ยาว 20 เมตร จุดที่ 3 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 20 เมตร หนาเฉลี่ย 3-5 เซนติเมตร หรือปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ของกรมทางหลวงชนบท ตั้งไว้ 49,000.-บาท ราคากลาง จำนวน 49,000.- บาท นั้น

                    ในการจ้างก่อสร้างตามประกาศฉบับนี้ เทศบาลตำบลริมเหนือ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ผู้สนใจเสนอราคาได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5329-9184 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.rimnuar.go.th

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: