ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

rimnuar

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 จำนวน 3 จุด

  • วันที่ 13 กันยายน 2564
  • อ่าน 17 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ

เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 จำนวน 3 จุด     ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 โดยในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ นั้น

เทศบาลตำบลริมเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 จำนวน 3 จุด  เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ราคากลาง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: