ข้อมูลเทศบาล
นางเยาวพา กันทาลักษณ์ - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นางเยาวพา กันทาลักษณ์

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโครงการก่อสร้าง 4 โครงการ ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

  • วันที่ 19 สิงหาคม 2562
  • อ่าน 228 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ

เรื่อง โครงการก่อสร้าง 4 โครงการ ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่องแนวทางการใช้จ่ายสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทสาธารณูปโภค จำนวน 4 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 ทางสาธารณะประโยชน์ลงน้ำปิง

ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.5 เมตร ยาว 215 เมตร หนาเฉลี่ย 30 เซนติเมตร หรือปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 752.5 ตารางเมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 225.75 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.ของกรมทางหลวงชนบท งบประมาณ 61,000.- บาท ( หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

2. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บ้านโต้ง) ทิศตะวันออก

ขนาดไหล่ทาง คสล.กว้างเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 015 เมตร หรือปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร ตามแบบแปลนมาตรฐาน งบประมาณ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยวิวน้ำข้างลำน้ำแม่ริม บ้านท้องฝาย ม. 2

ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.8 ? 3.0 เมตร ยาว 15 เมตร หนาเฉลี่ย 15 เซนติเมตร หรือปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 42 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.ของกรมทางหลวงชนบท งบประมาณ 50,000.- บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน)

4. โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ รางระบายน้ำ พร้อมขุดลอกถนนสายหลัก ทิศตะวันตกหมู่ที่ 1

ขนาดรางระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร รวมความยาว 387 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร ทุกระยะ 5 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.ของกรมทางหลวงชนบทงบประมาณ 301,000.- บาท ( สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

ในการจ้างก่อสร้างตามประกาศฉบับนี้ เทศบาลตำบลริมเหนือ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้สนใจเสนอราคาได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5329-9184 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.rimnuar.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศโครงการก่อสร้าง 4 โครงการ ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: