ข้อมูลเทศบาล
- - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

-

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กฏหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    พร้อมหนังสือฉบับนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่ริม ขอนำส่งสำเนาหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่...

วันที่ 4 มกราคม 2564

อ่าน 21 ครั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารสภาท้องถิ่น พ.ศ.2563

https://www.ect.go.th/dlc1/ewt_news.php?nid=247&filename=index คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบจ. http://h...

วันที่ 15 ธันวาคม 2563

อ่าน 26 ครั้ง

ขอความร่วมมือผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อราชการที่เทศบาลตำบลริมเหนือ สแกนคิวอาร์โค้ด "ไทยชนะ" ก่อนที่จะเข้ารับบริการและหลังจากการรับบริการ

เทศบาลตำบลริมเหนือ ขอประชาสัมพันธ์ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หรือ "โควิด-19" ...

วันที่ 7 ธันวาคม 2563

อ่าน 18 ครั้ง